About
Pyecka studio shop & gallery

Prirodzená túžba tvoriť v slobodnom a nezávislom prostredí nás primäla k rozhodnutiu založiť neformálne združenie PYECKA STUDIO shop & gallery. Rozbili sa pokladničky a v januári 2012 sme si prenajali komorné priestory v historickom centre mesta, dokonca v jednej z mála neogotických stavieb v Košiciach. STUDIO je srdcom (a občas aj mozgom) celej myšlienky. Od festivalu Street Art Communication, cez výber autorov do galerijných priestorov až po tvorbu grafiky, videoartu, filmov a originálnych architektonických riešení. Galéria nie je len akousi predĺženou rukou pouličných umelcov. Má zastrešiť akútnu potrebu prezentovať všetko súčasné umenie, ktoré však nie je závislé na forme, ale ideách; od nákresov, cez kresbičky,  maľby,  grafiku, komixy, inštalácie,  nové médiá... SHOP vo svojej podstate napĺňa potrebu každého, čo túži tvoriť; od štetcov, cez fixky, plátna, rôzne náplne, pomôcky, spreje až po katalógy a knihy.

Our natural desire to create in a free and independent environment had led us to the decision to establish an informal association PYECKA STUDIO shop & gallery. We broke the piggy banks in January 2012, rented intimate spaces in the historical center of the city, even in one of the few neogotic buildings in Košice. STUDIO is the heart (and sometimes brain) for the whole idea. From Street Art Communication Festival, through the selection of authors in the gallery space to the creation of graphics, video art, films and original architectural solutions. Gallery is not only a kind of extended arm of street artists. Its the roof for the urgent need to present all contemporary art that is not dependent on the form, but the ideas: drawings, paintings, graphics, comics, installation, new media ... Our SHOP inherently meets every creative needs, from brushes, through markers, canvases, various cartridges, devices, sprays to catalogs and books. 

© 2013    stylez.sk    436.sk    All rights reserved